Powrót do strony głównejFundacja Dwór Wilkowice
zarejestrowana pod numerem KRS: 0000384481, REGON: 101084349, NIP: 835-159-97-36

Fundacja Dwór Wilkowice została założona w kwietniu 2011 roku przez p.Prezes Martę Kaczkowską, która jest jej fundatorem.

Cele Fundacji Dwór Wilkowice:
- propagowanie i wspieranie nauki, kultury,
- propagowanie i wspieranie dziedzictwa historycznego i działalności patriotycznej,
- promowanie naturalnej gospodarki rolnej w tym produktów regionalnych oraz wspieranie rozwoju kultury środowiskowej,
- wspieranie, promowanie a także rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie sztuk pięknych,
- wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz propagowanie informacji o środowisku i jego ochronie,
- promowanie nauki o astronomii oraz wspieranie rozwoju wiedzy w tym zakresie,
- promowanie zdrowego stylu życia, rozwoju psychofizycznego, gier i sportu oraz wiedzy w zakresie europejskich gier sportowych,
- promowanie i wspieranie utalentowanej młodzieży,
- promowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Rzeczpospolitej Polskiej.

Zakres działalności Fundacji Dwór Wilkowice:
- organizowanie bezpłatnych wykładów naukowych, doświadczeń naukowych, odczytów naukowych i z dziedzin kulturowych i kulturoznawczych, a także tworzenie warunków do rozwoju wiedzy z dziedzin naukowych, kulturowych i kulturoznawczych, a także dofinansowywanie szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauki i kultury,
- organizowanie okolicznościowych uroczystości historycznych i patriotycznych,
- organizowanie wykładów, odczytów oraz warsztatów gospodarczych z zakresu gospodarki i gospodarki rolnej, organizowanie targów ekologicznych rozwijających kulturę środowiskową i promujących ekologię oraz produkty regionalne i ekologiczne, a także upowszechnienie wiedzy w zakresie ochrony środowiska,
- organizowanie wykładów, odczytów i warsztatów z zakresu literatury, plastyki, muzyki, teatru, filmu i fotografii z udziałem przedstawicieli środowiska kultury i sztuk pięknych, organizowanie plenerów malarskich oraz organizowanie koncertów muzycznych także z udziałem krytyków muzycznych,
- organizowanie wykładów, odczytów z zakresu wiedzy o ochronie środowiska, promowanie i popularyzację wiedzy w zakresie ochrony środowiska, popularyzację wiedzy o pomnikach przyrody oraz wspieranie ich ochrony,
- organizowanie wykładów oraz odczytów w przedmiocie astronomii i historii astronomii, wiedzy o kosmosie a także organizowanie warsztatów i doświadczeń naukowych w zakresie obserwacji kosmosu w tym zorganizowanie obserwatorium astronomicznego we Dworze Wilkowice,
- organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych połączonych z promowaniem zdrowego stylu życia, organizowania zajęć i rozgrywek sportowych z zakresu gier europejskich,
- specjalistyczne wydawnictwa, publikacje własne, czasopismo Dworu Wilkowice,
- współpracę z krajowymi i zagranicznymi uczelniami, akademiami, szkołami, urzędami, organizacjami, instytucjami, teatrami, kościołami, muzeami,
- przyznawanie stypendiów naukowych,
- ustanawianie odznaczeń, dyplomów i medali honorowych i przyznawanych osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów statutowych Fundacji,
- kształtowanie postaw obywatelskich dzieci i młodzieży,
- rozwój obywatelskiego zaangażowania różnych środowisk polskich.

Kontakt:
Marta Kaczkowska – Prezes Zarządu Fundacji Dwór Wilkowice
Kontakt e-mail: fundacja@dworwilkowice.pl

Siedziba: Dwór Wilkowice, Wilkowice 73, 96-200 Rawa Mazowiecka

BZWK S.A. 63 1090 1694 0000 0001 1607 9510 PLN


© 2011 Dwór Wilkowice